Jdi na obsah Jdi na menu

5. března 1879

1.      1. protokol sepsaný o mimořádném zasedání obecního zastupitelstva Dlouhé Třebové v místnostech obecní úřadovny dne 5. března 1879 u přítomnosti dole podepsaných p. zastupitelů za předsednictví obecního starosty Františka Sršně.

 

PROGRAM

1.)    Sestavení nájemních výminek k cíli sepsání nájemního protokolu na nájem místnosti pro III. třídu školních dítek, který pro nájem jest ústně s p. Františkem Stránským, držitelem staré školní budovy čp. 155 zde – zabezpečen.

Obecní zastupitelství v počtu 11 usneslo se jednohlasně, že zplnomocňuje představenstvo obecní, by naznačené výminky, jakož i protokol najímací sestavilo a sepsalo, Františkem Stránským podepsati nechalo a k příštímu zasedání obecního zastupitelství k schválení předložilo.

2.)    Projednání, na který způsob se má zaopatřiti potřebné školní nářadí, které nevyhnutelně pro tu místnost zapotřebí bude: tj. lavice, tabule, stolek a podobné.

Usneseno jednohlasně, by se potřebný nábytek školní cestou veřejné dražby pronajmul. Potřebné peníze zplnomocňuje se představenstvo obce, by je prozatímně výpůjčkou obstaralo.

3.)    Starosta obce předloží protokol od p. revizorů účtů obecních, kapelních a pokladny místních chudých, kterouž revizi sám starosta zvolil a svolal.

Usneseno jednohlasně, by starosta obce všechny dlužníky, jenž kapitály do pokladny kapelní jakož i chudých na základě protokolu o revizi těch samých předvolal, veškeré vystavené dluhopisy s přitažením p. obecních radních řádně prozkoumal, kde shledají, že dluhopis řádnou záruku poskytuje, o vložení do pozemních knih se postaral, u těch, kteří ještě dluhopisy nevystavěli a dosti podstatné záruky poskytnouti nemohou na splacení vypůjčeného kapitálu, jakož i úroků, výpověď půlletní neprodleně dal.

4.)    Volné návrhy:

Obecní radní p. Josef Kovář podává volný návrh, by se státní dluhopisy hleděly co nejdříve prodati. Návrh ten podporuje následovně: „Nahlížím, že obec Dlouhá Třebová při nynějším stavu nemůže to déle vydržeti a zbytečně se dlužiti. Poplatníky neustále přirážkou obecní obtěžovati, která by při nynějším stavu věcí musela nejméně na 20% vypsána býti, mají-li se dluhy, které obec úrokovati musí, jenž stavbou školy a nyní opět pronájmem III. místnosti školní se naskytují, odstraniti, protož navrhuji slavné zastupitelstvo račiž se usnésti, by se řečené dluhopisy odprodaly a stržené za ně peníze na uplácení dluhů na školu se obrátily.

O tomto návrhu nechal starosta obce hlasovati a vyšlo najevo, že celé zastupitelstvo obecní pro tento návrh hlasuje s podotknutím, by starosta obce potřebného povolení k odprodání zmíněných dluhopisů u slavného okresního zastupitelstva hleděl vydobýti a strženými penězi za ně jak daleko stačit bude dluh stavbou školy sběhlý zapravil.

 

Když nic více k jednání nebylo, byl protokol ukončen a podepsán.

Fr. Sršeň, starosta

R. Rybka, radní

Václav Morkes, radní

J. Kovář, radní

J. Hác, výbor

František Habiger, výbor

Josef Šára, radní

Josef Štancl, výbor

Jan Fišar, výbor

Jan Šouba, výbor

Jan ?, výbor