Jdi na obsah Jdi na menu

28. prosince 1879

 

Protokol

 

Sepsaný při zasedání obecního zastupitelstva dne 28. prosince 1879.

 

  1. Čtení protokolu ze dne 16. listopadu 1879. Protokol přečten, schválen a podepsán.

 

 

  1. Slavnému obecnímu zastupitelstvu předloženy dva koše k hašení, zhotovené od zdejšího mistra p. Josefa Jansy (čp. 15), k laskavému posouzení.

 

Koše ty se k zhotovení u J. Jansy přijímají za těchto podmínek: nechť jsou z tužší látky, více a tmavější barvou natřeny a na dně každého koše zřízen buď věšák. Konečně přijmou se koše jen takové, které budou úplně dostatečné bez každé vady za cenu 1.40 zl. Koše špatné budou p. Jansovi zpět vráceny.

 

 

  1. Pojednání, zdali obecní ponocný, Jan Kubát, má být na rok 1880 v službě ponocenské ponechán, aneb má-li se na místo to vyhlásit dražba a jakou odměnu za tuto službu slavné obecní zastupitelstvo slibuje?

 

Usnešeno, vyhlášen buď veřejný konkurs a pak budiž uzavřen o tom zvláštní protokol, v němž vytknuto budiž, by ponocného povinností bylo nejen na vzniklý oheň, nýbrž také i na výtržnosti od kohokoliv páchané na silnici i mimo silnice pozor dávati, veškeré podezřelé osoby jímati, jakož i pozdní noční karbany jak pokoutní tak i v hospodách postižené u představeného obce řádně oznamovati.

Vyjde-li najevo, že ponocný něčeho ze jmenovaného buď zúmyslně aneb u představenstva neohlásil, bude mu kladena vina nepořádného výkonu služby a bude podroben za podobný přestupek zapraviti pokutu do pokladny místních chudých, kteráž se slavným obecním zastupitelstvem určí.

 

 

  1. Dobrovolný spolek hasičů v České Třebové žádá o dobrovolnou podporu spolku.

 

Zastupitelstvo odvolává se na dopis daný ctěnému spolku po vyhoření J. Vondry (čp. 100) r. 1877, ve kterém se nikterak nezavázalo přispívajícím členem býti, uznalo toliko za slušné, by se dala odměna ctěnému spolku 10 zl. a že ochotno jest i na dále za každý jednotlivý případ zúčastnění se při ohni v Dlouhé Třebové poskytnouti náhradu, jak toho poměry vyžadovati budou, to též i více.

 

 

  1. Představenstvo obce Hylvát žádá náhradu 1 zl. 50 za koš při ohni p. Václava Rybky pokažený.

 

Usnešeno by se za vyčištění stříkačky 1 zl. nahradil, co se koše týče, žádá, by koš ten byl obecnímu poslu Josefu Piklovi vydán a obec Dlouho Třebovská zaplatí pak žádanou částku 1 zl. 50 kr. za koš.

 

 

  1. Antonín Kovář (čp. 160) prosí o vypůjčení částky 25 zl. z kostelní pokladny.

 

Jednohlasně se odmítá.

 

 

  1. Zkoumání hlavní listy hlasovací, která se předloží za tou příčinou, že perioda tříletá zvoleného zastupitelstva svému konci se blíží a volba reklamační komise.

 

Po prozkoumání listy hlasovací zvoleni jsou do reklamační komise jednohlasně pánové: Vácslav Rybka, Josef Šára a Josef Kovář.

 

 

  1. Volné návrhy

 

Obecní radní p. Josef Kovář podává návrh, by se státní dluhopisy an příznivě stojí,  nyní odprodaly. S návrhem tím souhlasí celé obecní zastupitelstvo. Zvolen Fr. velínský, by se dle možností o to postaral, obligace ty prodati a utržené peníze obecnímu pokladníku p. Josefu Šárovi odevzdal.

 

 

V Dlouhé Třebové dne 28. prosince 1879.

 

Fr. Sršeň v. r., starosta

Fr. Velínský, zapisovatel

V. Rybka, radní

Josef Šaara, radní

Josef Kovář, radní

Nečitelný podpis

Jeroným Hác, výbor

Jan?, výbor

František Habiger, výbor

V. Morkes, výbor

Jan Fišar, výbor

 

 

zachována řeč originálu