Jdi na obsah Jdi na menu

1950 - 1954

26. 1. 2009

Obec v letech 1950 – 1954

 

3. června 1950 – 24. května 1954

Předseda MNV : Skála Jan (čp.107), zvolen 25. ledna 1950, potvrzen 3. června 1950

 Kovář Josef (čp.65), zvolen 16. října 1952

Místopředseda MNV : Mazura František (čp.118)

 

Členové MNV :

 

Skála Jan (čp.107) – předseda MNV, referent vnitřní správy, plánovací a bezpečnostní. Mazura František (čp.118) – místopředseda MNV, referent pro vnitřní obchod a výživu. Stránský Jaroslav (čp.268) – referent školský, osvětový a tělovýchovy. Janko Alois (čp.252) – referent práce, sociální péče a zdravotní. Kapoun Vlastimil (čp.84), referent hospodářský a technický. Horák Jan (čp.223) – referent finanční a Morkes Václav (čp.13) –referent zemědělský.

 

Plénum MNV :

 

Pakosta Jiří (čp.232), Rybka Rudolf (čp.178), Balcar Jaroslav (čp.29), Sýkora Josef (čp.60), Kovář Alois (čp.90), Šmídová Františka (čp.117), Dobroucký František (čp.208), Pirklová Marie (čp.93), Marek Ladislav (čp.27), Pirkl František (čp.273), Hrdina Miloslav (čp.226), Pirkl Alois (čp.239), Hýbl Bedřich (čp.248), Fraidlová Marie (čp.195), Vaňková Marie (čp.157), Hlína Bohumil (čp.88), Rybka Jindřich (čp231).

 

29. června – ve schůzi rady MNV jednáno o návrhu poštovního inspektorátu v Pardubicích na zrušení místního poštovního úřadu z důvodu, že paní Štěpánkové schází dvě hodiny denně k plnému zaměstnání. V zájmu obce navrženo poštovní úřad zachovat.

 

1. července – zapojuje se do správy Jednotného zemědělského družstva hostinec u Vaňků, zahradnictví Hlíny Bohumila a holičství Josefa Mlejnka.

 

4. července – uspořádána hasičským sborem Staročeská pouť na sokolském cvičišti. Večer byly taneční zábavy v Rychtě a u Vaňků. Velká účast občanů z místa i z okolí. Čistý zisk 52 971,-Kčs.

 

27. července – ve schůzi složek MNV utvořeno pět skupin ku provedení krajské hledačky mandelinky bramborové, která bude dne 12. srpna. Jelikož byla již mandelinka nalezena v České Třebové, jest toto opatření nutné. V této schůzi jednáno též o špatném stavu JZD a navržen nový výbor.

 

24, srpna – ve schůzi MNV jednáno o zřízení hřiště a koupaliště v naší obci. Usneseno zakoupit vhodný pozemek.

 

16. září – pořádal MNV hovory s branci. Proslov k nim přednesl člen Rady MNV Janko Alois. Po hovorech byla taneční veselice.

 

12 listopadu – provedli žáci místní školy sbírku barevných kovů. Sebráno bylo 88 kg.

 

23. listopadu – konal MNV slavnostní schůzi k uctění 54 narozenin prezidenta republiky Klementa Gottwalda, kde byl vyhlášen budovatelský plán na rok 1951. Zahájení provedeno zahráním státní hymny československé a sovětské. Proslov přednesl Jiří Pakosta. Ukončeno Písní práce.

 

14. prosince – schválen obecní rozpočet na rok 1951. Příjem 195.000,-Kčs a vydání 206.000,-Kčs. 

 

1951

16. ledna – na společné schůzi národní fronty bylo usneseno najetí na III. typ JZD v naší obci.

 

20. ledna – se konal hasičský ples v hostinci v Rychtě.

 

1. března – otevřena školní vyvařovna obědů a svačin. Počet dětí denně se stravujících jest 46 a 100 dětí jest přihlášeno na svačiny.

 

11. března – konána valná hromada hasičského sboru, kde sbor přejmenován na místní požární jednotu a požární svaz.

 

1. května – uspořádán společný průvod národní fronty s hudbou Jarky Pirkle do České Třebové. Účast 275 občanů.

 

16. května – ve schůzi rady MNV usneseno provést adaptaci místní školy. Usneseno přestavěti záchody a výměnu oken. Úprava bude stát 687.592,- Kčs. Zároveň usneseno postaviti Mateřskou školu a jesle. Celá úprava by stála 2 100.000,-Kčs. Dále usneseno opravit hřbitovní kapli, úprava bude stát 27.000,-Kčs. Souběžně s tím prodloužit dosavadní hřbitov o 150 m. Na úpravu prodloužení počítáno s částkou 30.000,-Kčs.

 

15. června – ve schůzi MNV zvolena komise pro žňové práce. Členové : Morkes Václav (čp.13), Mach Rudolf (čp.209), Dobroucký František (čp.208), Pirkl Svatoslav (čp.97), Rybka Rudolf (čp.178).

 

Komise pro výmlat : Kapoun Vlastimil (čp.84), Kovář Josef (čp.65), Rybka Jindřich (čp.231).

 

Komise pro výkup : Mazura František (čp.118), Pakosta Jiří (čp.232), Šimek Ladislav (čp.44), Vaňková Marie (čp.157), Josef Kříž – důvěrník pro výrobu a výkup.

 

Komise bezpečnostní : Štěpánek František (čp.235) – velitel požárního sboru, Rybka Rudolf (čp.178), Mlejnek Josef (čp.232).

 

Komise pro ochranu bramborových porostů proti americkému brouku – mandelince bramborové . Členové : Marešová Jaroslava čp.199, Kubišta Slávek (čp.237), Jasanský Jan (čp.229), Dospěla Zdeněk (čp.95), Špajz Ladislav (čp.271).

 

1. listopadu – na veřejné schůzi MNV schválen rozpočet na rok 1952. Celkový příjem činí 135.000,- Kčs. Na vydání obdrželi jsme od Okresního národního výboru 429.000,- Kčs.

 

31. prosince – pořádá místní požární jednota „Veselý Silvestr“ na Rychtě.

 

1952

 

Na Nový rok byl znovu prováděn, jako vždy v tomto období, soupis hospodářských zvířat. Bylo napočteno celkem 596 ks skotu, z toho 309 krav, prasat celkem 298, z toho prasnic 21, ovcí 20, z toho bahnic 12, koní 49 a slepic 1 939.

 

5. února – ve schůzi rady MNV byla utvořena ovocnářská komise. Její členové jsou Kovář František (čp.292), Broulík Jan (čp.212), Mazura Vlastislav (čp.118), Janko Alois (čp.252), Rybka Josef (čp.233), Vencl František (čp.279).

V této schůzi se přítomní usnesli vybírat za povolení zábavy dávku 100,-Kčs.

 

25. února – se konala slavnostní schůze MNV k výročí únorových událostí v roce 1948. Účinkovala kulturní úderka organizace ČSM. Proslov přednesl ředitel národní školy Josef Coufal. Schůze se konala ve 20. hodin večer u Vaňků.

 

Koncem března byl v naší obci utvořen Svaz pro spolupráci s armádou. Jejím vedoucím byl určen Bohumil Pirkl (čp.179).

 

25. dubna – na veřejné schůzi MNV byla přijata nová tajemnice MNV soudružka Jarmila Škodová z Ústí nad Orlicí.

 

25. května – byl utvořen Výbor žen při MNV. Předsedkyní byla zvolená Pirklová Marie (čp.93), jednatelkou Kubištová Marie (čp.228).

 

3. června – zahynul při výkonu služby pochůzkář František Sýkora (čp.193). Zanechal po sobě osm dítek, z nich pět nezaopatřených a jedno nenarozené. Při pochůzce na dráze ho přejel vlak. Pohřbu se zúčastnilo mnoho železničářů, dále 28 bratří a 10 sester z hasičského sboru v místě. Čest budiž jeho památce.

 

24. června – ve schůzi MNV byla schválena komise pro boj proti slintavce a kulhavce, která se na několika místech v našem kraji objevila. Její členové jsou Pirkl Rudolf (čp.201), Fišar Václav (čp.102), Dobroucký Karel (čp.69), Jasanský Rudolf (čp.101), Šimek František (čp.51). V důsledku rozšíření slintavky a kulhavky se neuskutečnila tradiční „Staročeská pouť“ na Sokolském cvičišti.

 

2. září – ve schůzi rady MNV byli schváleni členové pomocné stráže SNM v naší obci. Navrženi byli Jaroslav Kašpar (čp.215), Mach Antonín (čp.232), Jansa Ladislav (čp.8), Mazura Vlastimil (čp.44) a Kovář Jan (čp.161).

 

V září byla prováděna kanalizace od naší školy k řece Třebovce.

 

16. října – ve schůzi rady MNV byl schválen nový předseda MNV Josef Kovář (čp.65), poněvadž dosavadní předseda MNV Jan Skála (čp.107) byl zvolen předsedou JZD.

 

28. října – ve schůzi rady MNV bylo usneseno požádati ředitelství státních drah o povolení zastavování nočních osobních vlaků na naší zastávce.

 

16. prosince – ve schůzi rady MNV byla ustanovena nová zdravotní komise MNV. Její členové jsou : Šmídová Františka (čp.117), Pirkl Alois (čp.239), Mazura Josef (čp.175), Machová Jar. (čp.209), Chlebníčková Božena (čp.224).

 

1953

 

31. prosince – uspořádalo SRPŠ svůj ples v Rychtě.

 

3. února – jednalo se ve schůzi rady MNV o zřízení sběrny mléka v obci, neboť je velmi nutná.

 

14. února – uspořádala místní jednota Sokola „Maškarní merendu“ v Rychtě.

 

12. března – ve výborové schůzi Místní hasičské jednoty bylo vzpomenuto úmrtí velkého bojovníka za mír a socialismus generalissima J.V. Stalina. V naší obci byl týden smutku až do dne pohřbu.

 

30. dubna – v předvečer svátku 1. Máje byla uspořádána na dětském hřišti u školy lidová veselice ve 20. hodin. Zahajovací proslov měl předseda MNV soudruh Josef Kovář.

 

1. června – byla provedena celostátní měnová reforma. Zároveň byly upraveny ceny zboží v nové měně československé. Vcelku přinesli naši občané k výměně 4 496.839.30,-Kčs. Nových peněz v hodnotné měně obdrželi občané 153 978.68,- Kčs. Měnový rozdíl 4 342.860.62,- Kčs. Největší počítání bylo s drobnými penězi, které někteří lidé přinášeli v plátěných sáčcích, krabicích a plechovkách. Ti občané, kteří měli peníze uloženy v záložně, byli na tom daleko lépe, neboť dostali proplacený obnos 1:5, ostatní 1:50.

 

9. června – ve schůzi rady MNV schválena přístavba hasičské zbrojnice.

 

28. července – ve společné schůzi rady MNV a členů JZD se usnesli družstevníci, že budou dále hospodařit jednotlivě a každý sám. Ku společnému hospodaření nemají zvláště chuti zemědělci nad 5 ha, zemědělci menší by zůstali členy i nadále.

 

6. srpna – v mimořádné schůzi rady MNV se jednalo o postavení devíti bytových jednotek náhradou za domy čp. 143, 38, 125, 171, 189 a 7, které mají být při stavbě silnice zbourány.

 

11. srpna – byla ve schůzi rady MNV přijata jako úřednice MNV na polodenní zaměstnání Marie Jansová (čp.8), jelikož soudruh Rybka přešel do zaměstnání v Ústí nad Orlicí.

 

22. září – ve schůzi rady MNV se jednalo o přidělení půdy do nuceného nájmu. Protože několik menších zemědělců následkem stáří přestávají na půdě hospodařit, přistupuje MNV k tomuto řešení. Pozemky paní Kaplanové (čp.18) ve výměře 0,75 ha byly přiděleny Františku Morkesovi (čp.4). Od této majitelky dostal přidělenou půdu ve výměře 0,64 ha Václav Rybka (čp.28). Půda paní Marie Kovářové (čp.162) byla přidělena k obdělání paní Marii Řehákové (čp.100) a část Emilu Cejnarovi (čp.109). Od Emila Pirkla má přidělenou půdu Rudolf Jasanský (čp.101). Půda Alexandra Fibigara (čp.38) ve výměře 0,60 ha byla přidělena Františku Mikešovi (čp.98), od Boh. Rybky (čp.85) bylo přiděleno 0.60 ha orné půdy a 0,40 luk Janu Skálovi (čp.107).

 

11. října – se konal v Praze sjezd obránců míru, na který byla vyslána členka místní požární jednoty Jiřina Broulíková (čp.62).

 

6. listopadu – proběhla naší obcí štafeta s poselstvím Sovětskému svazu, které se zúčastnila školní mládež.

 

7. listopadu – byly zahájeny oslavy Československo-Sovětského přátelství. Slavnostní proslov přednesl Rudolf Rybka. Kulturní vložky provedli žáci naší školy a místní organizace mládeže. Spoluúčinkovala hudba Jar. Pirkla.

 

21. listopadu – v rámci těchto oslav účinkovalo u nás hudební kvarteto z České Třebové pod záštitou místní Osvětové besedy.

 

2. prosince – v rámci těchto oslav vystoupil taneční soubor jedenáctiletky v České Třebové. Provedení tanců i přednes hudby bylo velmi pěkné.

 

5. prosince – účinkoval u nás pěvecký soubor Bendl z České Třebové. Byly předneseny naše i sovětské písně. Pořádala Osvětová beseda. Na všech výše uvedených vystoupení byla velká účast místních občanů.

 

Na ukončení roku uspořádali lenové místní požární jednoty v hostinci v Rychtě veselý večírek s názvem „Vesele do nového roku“.

 

1954

 

K novému roku byla provedena též inventarizace obecního majetku.

 

Ohodnocení majetku jest následující :

 

Místní národní výbor 265..065.25,- Kčs

Požární sbor 43.295.50,- Kčs

Národní škola 23.575.30,- Kčs

Mateřská škola 5 855,- Kčs

Školní vyvařovna 6 346.10,- Kčs

Obecní knihovna 8 910,- Kčs.

 

V tomto odhadu nejsou zahrnuty obecní pozemky a domy čp.232 a čp.229.

 

9. února – byla uspořádána veřejná schůze občanů k návrhům o nových národních výborech. Zúčastnilo se jí 39 občanů. Předseda MNV s. Kovář přednesl referát o dřívější práci obecních úřadů a dnešního národního výboru. V diskuzi hovořili ředitel národní školy J. Coufal, za výbor žen Kubištová Marie a za požární jednotu velitel Štěpánek František.

 

13. února – pořádala ples místní organizace KSČ.

 

22. února – schválila rada MNV rozpočet na rok 1954. příjem činí 72 500,- Kčs, vydání 135 850,- Kčs.

 

28. února – pořádala Osvětová beseda vlastivědnou přednášku o naší obci. O útisku lidu za minulých vlád promluvil soudruh Nygrín z Ústí nad Orlicí. Účastníci přednášky zaplnili celý sál.

 

7. března – uspořádala rada žen při MNV oslavu Mezinárodního dne žen ve 14 hodin v hostinci na Rychtě. Oslavu zahájila předsedkyně soudružka M. Kubištová. Referát k MDŽ měla tajemnice MNV s Jarmila Škodová.

 

11. března – ve schůzi místního akčního výboru Národní fronty byla navržena místní volební komise pro volby do národního výboru. Členové jsou Slezák Ladislav (čp.67), Sýkora Jar. (čp.232), Jirsa Alois (čp.285), Mazura František (čp.118).

 

10. dubna – pořádala osvětová beseda hudební večer v hostinci na Rychtě. Program zajistilo kvarteto profesora Vaníčka z České Třebové.

 

9. května – byla uspořádána slavnost k výročí osvobození u pomníku padlých. Proslov měl soudruh Velecký z ONV. Na hřbitově u hrobu umučených promluvil Rudolf Rybka.

 

16. května – se konaly volby do národního výboru. Obec byla rozdělena na dvanáct volebních obvodů dle počtu kandidátů.

 

20. května – na poslední schůzi odstupujícího MNV bylo usneseno zaslat přípis správě dráhy v Praze, aby byla co nejdříve postavena nová budova na místní zastávce.