Jdi na obsah Jdi na menu

1946 - 1950

27. 1. 2009

Obec v letech 1946 – 1950

 

29. června 1946 – 12. března 1948

 

Předseda Místního národního výboru  : Josef Vavřín (čp. 8) , zvolen 29. června 1946

Náměstek předsedy MNV : Jan Horák (čp. 246)

Tajemník MNV : Josef Hainz (čp.246)

 

Členové MNV:

Za KSČ : Vavřín Josef (čp.8), Skála Jan (čp.107), Rybka Rudolf (čp.178), Bělina Josef (čp.136), Dobrovský Otakar (čp.199), Pakosta Jiří (čp.137), Sýkora Josef (čp.60), Mazura František (čp.118).

Za soc.dem. : Snítil Josef (čp.122), Šmíd František (čp.180).

Za stranu lidovou : Renčín Josef (čp.19), Dobroucký František (čp.208), Horák Jan (čp.223), Kavka Bohuslav (čp.246), Morkes Jan (čp.275).

Za stranu nár.socialistickou : Kubišta Rudolf (čp.228), Rybka Jaroslav (čp.198), Morkes Václav (čp.13).

 

Komise a výbory :

Policejní :

Referent : Mazura František (čp.118)

Broulík Josef (čp.212), Jasanský Vincenc (čp.5), Brůžek Otakar (čp.235).

 

Stavební

Předseda : Dobroucký František

Jasanský Adolf (čp.31), Dobroucký Karel (čp.69), Pirkl Jan (čp.64), Švíř Josef (čp.274), Kovář Josef (čp.228), Morkes Ladislav (čp.265).

 

Bytová

Předseda : Šmíd František

Černý František (čp.31), Sýkora Jaroslav (čp.232), Pirkl Alexandr (čp.263), Kavka František (čp.246).

 

Zemědělská

Předseda : Skála Jan

Peterec Josef (čp.190), Rybka Jaroslav (čp.146), Cejnar Emil (čp.109), Vavřín Rudolf (čp.197), Jasanský Rudolf (čp.101), Špais Jan (čp.17), Řehák Josef (čp. 100), Šmíd František (čp.180).

 

Sociální a zdravotní

Předseda : Sýkora Josef

 

Zoubele Josef (čp.228), Škorpil Václav ml. (čp.124), Stránský František (čp.215), Rambousek Jan (čp.11).

 

Hřbitovní

Referent : Bělina Josef (čp.136)

Janko Alois (čp.252), Jebousek Arnošt (čp.80), Hlína Bohumil (čp.88), Pirkl Jan (čp.62).

 

Finanční

Morkes Jan, Kubišta Rudolf, Dobrovský Otakar, Pakosta Jiří, Šmíd František.

 

Osvětová

Předseda : Rudolf Rybka

Stránský Jaroslav (čp.268), Šimek Alois (čp.193), Fraidl František (čp.220), Kubištová Marie (čp.228), Pirkl Josef (čp.41), Hainz Jaroslav (čp.246), Renčín Emil (čp.19), Rambousek Jan (čp.11).

 

Zásobovací

Referent : Snítil Josef (čp.122)

Kavka Bohuslav (čp.246), Mikeš Jan (čp.164), Mazura František.

 

Významné události :

 

1946

21. července – na sokolském cvičišti se uskutečnila „Slavnost 60.výročí místního hasičského sboru“ za velké účasti občanů.

 

Na ukončení žní uspořádala Místní osvětová rada Dožínkovou slavnost s průvodem na sokolské cvičiště. Čistý zisk 16 138 Kčs byl rozdělen následovně : hasičskému sboru 1 500 Kčs, knihovní radě 1 500 Kčs, školní radě 2 000 Kčs, na postavení pomníku padlým a umučeným 1 000 Kčs, na rekreaci dětí 1 5000 Kčs, na sociální pomoc 5 000 Kčs a Místní rada osvětová pro svoje potřeby 3 638.70 Kčs.

 

6. září – na schůzi MNV zvolena komise pro péči o mládež na zemědělských pracích, která dle nařízení ONV musí býti v každé obci zřízena. Navrženi jsou následující členové : Skála Jan, Cejnar Emil ml., Sýkora Josef, Pakosta Jiří, Brůžek Otakar, Rybková Věra.

 

14. září – uspořádána vzpomínková tryzna na zesnulého prezidenta republiky T.G. Masaryka, který zemřel 14. 9. 1937. Vzpomínková tryzna proběhla v sále na Rychtě.

 

28. říjen – oslaven tohoto roku prací ve prospěch obce. Každý občan práce schopný má odpracovat dne 27.10. čtyři hodiny. Vlastní oslavu 28. října provedla místní rada osvětová se zúčastněnými korporacemi svým vlastním pořadem.

 

22. října – schválen rozpočet obce na rok 1947. Celkový příjem činí 160 144 Kčs a vydání 201 032 Kčs. Schodek rozpočtu jest 40 888 Kčs.

 

Koncem října uspořádal kostelní spolek slavnost 40-ti letého trvání vysvěcení kostela.

 

1947

9. února – místní „Sokol“ uspořádal lyžařské závody na horách.

 

13. února – na schůzi MNV schváleno zřízení Mateřské školky v přízemí školní budovy. Obec bude přispívat 400 Kčs na tuto školku. Část nákladu zaplatí rodiče dětí školku navštěvujících.

 

10. -11. května – sehráli žáci místní národní školy pohádkovou divadelní hru : „Krakonoš“ za režie Franty Štěpánka a zdejších učitelů.

 

15. května – schválen rozpočet na rok 1948. Výše schodku činí 112 226 Kčs.

 

15. května – ujednáno ve schůzi MNV zřídit v naší obci žňový útulek v místnosti mateřské školky, neboť ministerstvo zemědělství povoluje na zřízení subvenci v částce 10 000 Kčs. Otevření útulku bude 1. července t.r.

 

31. května – Místní rada osvětová uspořádala oslavu narozenin prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše (*28. 5. 1884 Kožlany). Účinkoval pěvecký spolek Bendl z České Třebové.

 

5. července – vzpomínka na upálení Mistra Jana Husa. Ve 20. hodin zapálena hranice u níž přednesl proslov soudruh Brůžek. Hudební doprovod řídil kapelník Jaroslav Pirkl.

 

6. července – místní hasičský sbor uspořádal staročeskou pouť na sokolském cvičišti za účasti 1 700 občanů z místa i z okolí. Pouťové zábavy konány večer v hostinci na Rychtě a u Weinlichů.

 

31. července – jednáno o zřízení místního rozhlasu, pokud možno ještě v tomto roce, neboť jeho potřeba jest velice nutná.

 

27. října – uspořádala Místní rada osvětová o půl osmé večer lampiónový průvod, který vyšel za doprovodu hudby Jarky Pirkla od hasičské zbrojnice po silnici celou naší obcí. Po průvodu promítány příležitostné filmy.

 

28. října – v šest hodin ráno byl budíček hudby Jarky Pirkla od hostince Na Špici až k dolní kovárně Ladislava Rybky. Večer v 19.30 M.R.O. pořádala oslavu „28.10.“ v sále hostince na Rychtě.

 

9. listopadu – začal se vozit kámen na úpravu místa pro postavení pomníku padlým a umučeným.

 

V listopadu obdržel MNV subvenci 20 000 Kčs od ministerstva zemědělství na zakoupení nového žacího stroje. Zakoupen byl od firmy Stratílek Vysoké Mýto za cenu 28 470 Kčs.

 

31. prosince – pořádal místní hasičský sbor na Rychtě veselý „Silvestrovský večer“.

 

1948

29. ledna – usneseno požádat Ministerstvo zemědělství o příspěvek na zřízení koupaliště v naší obci.

 

16. února – jednáno ve schůzi MNV o možnosti zřízení vodovodu v naší obci. K tomuto účelu zvolena komise s těmito členy : Morkes Václav (čp.13), Peterec Josef (čp.190), Rybka Jaroslav (čp.98), Horák Jan (čp.223), Šimek Alois (čp.165), Sýkora Josef (čp.60), Renčín Josef (čp.19).

 

Vzhledem k únorovým událostem v Praze, byl i v naší obci utvořen Místní akční výbor Národní fronty, který má za úkol dohlížet na veškerou činnost v obci usměrňovat jí v zájmu ji v zájmu klidu a míru v naší republice.

 

Dne 6. března o půl osmé hodině večer uspořádal místní hasičský sbor k uctění 98. narozenin T.G. Masaryka pálení vatry za dráhou na pozemku Engelbert Kováře (čp.47). Slavnostní proslov přednesl jednatel sboru Rudolf Rybka. Hudební doprovod od hasičské zbrojnice obstaral kapelník Jaroslav Pirkl.

 

Dne 7. března pořádala místní rada osvětová vzpomínkovou oslavu 98 narozenin Tomáše Garrigueho Masaryka v sále na Rychtě. Vše začalo o třetí hodině odpolední. Slavnostní proslov měl ředitel školy v Ústí nad Orlicí p. hradil. Básně přednesly děti z naší národní školy. Čistý zisk z této oslavy 1 270 Kčs byl darován na zakoupení desky na hrob transportu smrti.

 

12. března 1948 - 2. února 1950

 

12. března – Místní akční výbor NF navrhuje vyloučení některých příslušníků strany lidové a národně socialistické z MNV. Navrhuje za ně na doplnění MNV následující občany : Jar. Balcar (čp.29) za ROH, Jan Morkes (čp.260) za družstevní hnutí, Josef Švíř (čp.247) za Jednotný svaz českých zemědělců, Antonín Junek (čp.241) za KSČ.

 

21. březen – vozen štěrk od místní zastávky dráhy na úpravu místa pro postavení pomníku padlým a umučeným občanům z obou světových válek. Povozy ochotně zapůjčily rolník Skála Jan (čp.107), Vytásek Jaroslav (čp.32).

 

20. dubna – schválen rozpočet na rok 1949. Rozpočet je opět schodkový a schodek řádného rozpočtu činí 179 979 Kčs.

 

2. května – byla odhalena pamětní deska u hrobu 26. umučených z transportu smrti a pochovaných na místním hřbitově. Proslov přednesl děkan Bošťík, politický vězeň z Ústí nad Orlicí. Dále účinkovali členové pěveckého sdružení Bendl z České Třebové a místní hudba za řízení kapelníka Jarky Pirkla.

 

5. července – pořádala Místní osvětová rada – Oslavu Mistra Jana Husa ve 20 hodin večer. Za místním hřbitovem zapálena hranice, při tom zahrála hudba Jarky Pirkla. Proslov přednesl Rudolf Rybka.

 

Ve schůzi MNV byl dne 31. července z nařízení ONV ustanoven výmlatový referent. Jmenován Jan Horák (čp.232). V pořadu výmlatu obilí usneseno bylo, aby dopoledne byl prováděn výmlat na straně ku dráze a odpoledne na druhé straně, kde jest více rolníků.

 

14. srpna – ve schůzi MNV oznamuje předseda MNV Josef Vavřín, že se připravuje adaptace domu čp.215, který má být zkonfiskován , ku potřebám obecní prádelny, která by tu měla být zřízena.

 

25. června – uspořádal ochotnický spolek J.K. Tyl „Večer Hašlerových písní“ za spoluúčinkování pěveckého spolku Bendl.

 

23. října – usneseno podati žádost ministerstvu informací ohledně zřízení kina v naší obci.

 

Dne 28. října Místní rada osvětová uspořádala slavnostní odhalení pomníku padlým. Průvod vyšel od Vaňkova hostince o půl druhé odpoledne k pomníku s hudbou Jarky Pirkla. Slavnostní proslov přednesl dle zápisu z místní kroniky učitel Jindřich Mikulecký z České Třebové. Po ukončení slavnosti bylo dětské divadlo v sále na Rychtě.

 

Ku 52. narozeninám prezidenta republiky Klementa Gottwalda usneseno ve schůzi MNV, konané 22. listopadu, na počest těchto narozenin zasadit lípu na prostranství u cesty k železniční zastávce. Za jeho obětavou práci pro pracující lid usneseno jmenovat jej naším čestným občanem.

 

Dne 23. listopadu konala se v Rychtě ve 20 hodin večer „Oslava narozenin pana prezidenta Klementa Gottwalda“. Jeviště slavnostně upravili pan řídící učitel Brůžek a předseda Akčního výboru Národní fronty Josef Kovář. Účinkovala hudba Jarky Pirkla a školní mládež.

 

1949

12. února – personální změny v bytové, zemědělské a finanční komisi. Referentem bytové komise jmenován Jan Šmíd (čp.177), další členové jsou : Morkes Jan (čp.265), Pirkl Alexandr (čp.263), Vavřín Josef (čp.8). Do zemědělské komise navrženi : Morkes Václav (čp.13), Cejnar Emil (čp.109), Pirkl Svatoslav (čp.97), Pirkl Rudolf (čp.201), Kříšťan Vilém (čp.142). Do finanční komise jmenováni Horák Jan (čp.232) a Bělina Josef (čp.136).

 

29. března – další doplnění komisí. Do komise vyživovací jmenováni : Mazura František (čp.118), Švíř Josef (čp.247), Šimek Alois (čp.165), Mach Rudolf (čp.209), Rybka Jindřich (čp.231). Bezpečnostním referentem jmenován Josef Švíř (čp.247). Předsedou finanční komise jmenován František Vaňous (čp.272), Zemědělským referent je Morkes Václav (čp.13) a agronomem Cejnar Emil (čp.109).

 

1 . Máj – oslaven společným průvodem od Vaňkova hostince s hudbou Jarky Pirkla do české Třebové.

 

13. srpna – usneseno převzít sál hostince u Vaňků do správy obce za účelem zřízení místního kina.

 

13. srpna – nad zkonfiskovaným domem čp.215 přidělena národní správa místnímu zemědělskému družstvu.

 

13. září – rozhodnuto o zavedení telefonu do úřadovny MNV.

 

2. listopadu – svolána slavnostní schůze MNV a všech složek Národní fronty na zahájení oslav Československo-sovětského přátelství. Schůzi zahájil předseda MNV Vavřín Josef. Pěknou kulturní vložku uvedla místní skupina mládeže. Slavnostní projev přednesl předseda AV NF Josef Kovář. Následovalo zahájení podpisové akce ku zdravici J. V. Stalinovi. Zakončenou státními hymnami ČSR a SSSR.

 

3. listopadu – MNV vyhlašuje pracovní povinnost pro ženy do 45 roků a pro muže do 55 roků, s výjimkou žen těhotných a s malými dětmi do 6 roků. V případě neúčasti zaplatí každý - na koho se pracovní povinnost vztahuje, za 5 hodin 50 Kčs. Toto opatření jest nutné k dokončení stavby prádelny a kolny JZD.

 

8. prosince – na schůzi MNV byl přijat nový obecní ponocný. Stal se jím Karel Morkes (čp.251) s platem 1 200 Kčs.

 

17. prosince – uspořádala místní složka svazu mládeže v Rychtě „Oslavu 70. narozen J. V. Stalina.“ Proslov přednesl JUDr. Kukačka z Ústí nad Orlicí. Písně a recitační vložky nacvičil Zdeněk Kubišta.

 

20. prosince – usneseno na rozhlasové hlášení obstarat desku se sokolskou písní z Pražského povstání v roce 1945 a tu používat jako stálou znělku. Desku koupí K. Junek v Praze.

 

1950

19. ledna – schváleni kino-hospodáři k obsluze místního kina. Vlastimil Kapoun (čp.84), Kovář Vladimír (čp.161). Oba prodělají k tomuto účelu zvláštní kurz. Správcem a hospodářem kina jmenován Kovář Rudolf ml. (čp.75).

 

Na této schůzi MNV schváleno vybírání poplatku za povolení zábavy do půlnoci 50 Kčs a přes půlnoc 100 Kčs.

 

20. ledna – rada MNV jmenoval nového ponocného Rybku Antonína (čp.83), protože se dosavadní ponocný ve službě neosvědčil.

 

25. ledna – odstoupil předseda MNV Josef Vavřín (čp.8). Novým předsedou MNV byl zvolen Jan Skála (čp.107).

 

2. února 1950 - 3. června 1950

2. února – usneseno provést reorganizaci a doplnění MNV a to následovně :

 

Rada MNV : Skála Jan – předseda MNV, Pakosta Jiří – referent plánovací, Mazura František – referent bezpečnostní a vyživovací, Morkes Václav – referent zemědělský, Dobroucký František – referent stavební a technický, Sýkora Josef – referent práce a sociálních věcí, Horák Jan – referent tělovýchovy.

 

Členové MNV : Balcar Jaroslav – referent finanční, Rybka Rudolf – referent osvětový, Šmíd Jan – referent bytový a hospodářský, Janko Alois – referent hřbitovní, Junek Antonín – referent sběrový, Morkes Jan – obecní pokladní, Bělina Josef – referent hřbitovní, Švíř Josef –správce obecního sadu a cest, Peterec Josef – předseda JZD, Snítil Josef - rozhlasový hospodář.

Novými členy MNV jsou : Stránský Jaroslav (čp.268) – referent školský, Pirklová Marie (čp.93), Šmídová Františka (čp.117).

 

23. února – byl ve schůzi všech složek Národní fronty slavnostně vyhlášen pracovní plán pro všechny složky na rok 1950.

 

19. února – sehrána místními ochotníky hra „ Krčma na břehu“ za režie Prokopa Fajta (čp.134). Návštěva 314 osob. Čistý zisk 2 2181 Kčs.

 

8. března – jednáno o zřízení žňového útulku v naší obci. Zároveň jednáno o postavení kolny pro sběr odpadových surovin u místní národní školy. K tomuto účelu zakoupena dřevěná kolna.

 

16. března – ve schůzi rady MNV ustavena místní zdravotnická komise s následujícími členy : Janko Alois (čp.252), Sýkora Josef (čp.60). Chlebníčková Božena (čp.224).

 

6. dubna – na schůzi výboru NF jednáno o redukci místních hostinců. Usneseno ponechat hostinec u Vaňků a na Rychtě. Hostinec u Weinlichů navržen k uzavření.

 

13. dubna – obec má nového pokladníka. Stal se jím Miroslav Šilar (čp.232).

 

15. dubna – bylo zahájeno slavnostní promítání filmu v místním kině. Zahájení provedl předseda MNV Jan Skála. Úvodní proslov přednesl Rudolf Rybka. První představení uvedeno pěknou veselohrou české produkce „Pan Novák“.

 

30. dubna – sehrána hra Vojnarka za režie Prokopa Fajta a Ladislava Slezáka. Účast 236 osob.

 

Dne 7. května uspořádal výbor NF „Oslavu dne vítězství“. Jako slavnostní řečík byl zde politický vězeň Pavel Bouda z České Třebové, t.č. farář církve československé. Účinkovala hudba Jarky Pirkla.

 

18. května - jednáno o zřízení nového dětského hřiště na louce u kostela.